Wykonanie kary – pomoc prawna

wykonanie kary

Reprezentacja w postepowaniu karnym

Z chwilą wydania prawomocnego wyroku skazującego, postępowanie sądowe przekształca się w postępowanie zmierzającego do wykonania kary tj. postępowanie wykonawcze.

wykonanie kary

Wykonanie kary to innymi słowy postępowanie, które obejmuje egzekwowanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym. Głównie wyroków, a więc kar i innych środków penalnych.

W etapie postępowania wykonawczego, oskarżony staje się skazanym i w dalszym ciągu może korzystać z pomocy obrońcy.

W aktualnym brzmieniu kodeksu karnego, wykonanie kary wszczyna się tak szybko jak jest to możliwe, gdy tylko orzeczenie nadaje się do wykonania.

Pomoc prawna Kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje reprezentację w toku postępowania o:
 • dozór elektroniczny,
 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwę w wykonaniu kary,
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary,
 • wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary.

Pomoc kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje:

 • sporządzenie prawidłowego wniosku,
 • zgłoszenie wniosków dowodowych, które pomogą wykazać nadzwyczajność sytuacji, w której się znajdujesz,
 • ustalenie należnej opłaty sądowej od wniosku,
 • reprezentację na posiedzeniu, również w zakładzie karnym.

Jak odroczyć karę?

Orzeczenie jest wykonalne, kiedy jest prawomocne. To znaczy, że od takiego wyroku nie przysługuje już apelacja. 

Prawomocne orzeczenie w sprawie karnej podlega niezwłocznemu wykonaniu, co w praktyce oznacza oczekiwanie na wezwanie do stawiennictwa do zakładu karnego lub u kuratora. 

W czasie oczekiwania na wezwanie możliwe jest ubieganie się odroczenie wykonania kary, co wiąże się z przesunięciem w czasie rozpoczęcia jej wykonywania. Odroczenie wykonania kary nie powoduje skrócenia jej wymiaru. Można odroczyć wyłącznie taką karę, która jeszcze się nie rozpoczęła. Odroczenie wykonania kary dotyczy kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności. Odroczenie  wiąże się z koniecznością złożenia wniosku odroczenie. Wniosek składa się do Sądu I instancji, w którym zapadł wyrok.  Gdy kara pozbawienia wolności jest już wykonywana w zakładzie karnym, z pomocą przychodzi przerwa w wykonywaniu kary. 

Odroczenie wykonywania kary z powodu „zbyt ciężkich skutków” nie dotyczy wyłącznie kary pozbawienia wolności, ale także kary ograniczenia wolności. Czas odroczenia wykonania kary nie może przekroczyć w tym przypadku 6 miesięcy.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonywania kary powinien być należycie umotywowany, udokumentowany i spełniać warunki określone w ustawie. Wniosek ponadto podlega opłacie w kwocie 80 zł.

Istnieją dwie przesłanki odroczenia wykonania kary:

 1. obligatoryjne (art. 150 §1 k.k.w.) oraz 
 2. fakultatywne (art.151 §1 oraz §2 k.k.w.) 

Sąd odracza wykonanie kary gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary pozbawienia wolności. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda choroba uchroni przed natychmiastowym odbywaniem kary, lecz jedynie taka, która wyklucza osadzenie w zakładzie karnym lub nie może być w nim wykonywana.

Aby wniosek został uznany przez Sąd należy dołączyć stosowną dokumentację medyczną. Celem wzmocnienia argumentacji, obrońca od spraw karnych rozważy również konieczność powołania biegłego określonej specjalizacji.

Jeśli Sąd przychyli się do wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w postanowieniu wskaże czas na jaki odroczenie następuje. Regułą jest odroczenie do czasu ustania przeszkody. Czyli najczęściej tak długo, jak długo zostanie to wskazane przez biegłych lekarzy. 

Sąd może ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli:

 1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
 2. jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony.

Sąd rozpatrując wniosek o odroczenie wykonania kary każdorazowo weryfikuje, czy sytuacja skazanego spełnia powyższe wymagania. 

Maksymalny okres odroczenia wynosi w tym przypadku 1 rok. Dla skazanej kobiety oraz osoby samotnie wychowującej dziecko okres odroczenia nie może przekroczyć 3 lata od urodzenia dziecka. Odroczenie wykonania kary może nastąpić kilkukrotnie, jedna musi się mieścić w maksymalnych okresach wskazanych powyżej. 

Należy podkreślić, iż samo złożenie wniosku o odroczenie wykonywania kary nie powoduje automatycznego jej wstrzymania. Skazany nadal może otrzymać wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dlatego też obligatoryjnym elementem wniosku jest ubieganie się o wstrzymanie wykonania kary.

Jeśli członek Twojej rodziny został prawomocnie skazany – to pilnie rozważ kontakt w tej sprawie z adwokatem. Szybka i sprawna pomoc prawna może zapobiec natychmiastowemu wykonaniu kary, jak również wstrzymać jej wykonanie. Otrzymaj optymalne rozwiązanie, przy uwzględnieniu reguł prawa karnego.

Ze względu na specyfikę prawa karnego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa karnego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa karnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kowalska, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kowalska

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze